» فیلم آموزشی «
 • ثبت نام

  ثبت نام

  ثبت نام در بخش دارندگان کارت

  به منظور ثبت نام در بخش دارندگان کارت سایت شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا میبایست پس از ورود به قسمت "ورود به بخش دارندگان کارت" فیلد "ثبت نام" انتخاب شود. با انتخاب فیلد مذکور صفحه مربوط به ثبت نام نمایان میشود که شامل 2 گام اصلی میباشد. که در ادامه به تشریح آنها پرداخته میشود
 • بازیابی رمز عبور

  گام اول برای بازیابی رمز عبور

  انتخاب گزینه فراموشی رمز عبور

  گام اول برای بازیابی رمز عبور، انتخاب گزینه "فراموشی رمز عبور" میباشد. بدین منظور میبایست گزینه "فراموشی رمز عبور" در قسمت مربوطه شکل روبرو انتخاب شود.
 • ورود به بخش دارندگان کارت اعتباری

 • مرحله 5

  ورود در بخش دارندگان کارت

  مرحله 5

  ورود در بخش دارندگان کارت

  به منظور ورود در بخش دارندگان کارت سایت شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا میبایست پس از ورود به قسمت "ورود به بخش دارندگان کارت" فیلد "ثبت نام" انتخاب شود. فیلد "شماره کارت" و "رمز عبور" را وارد نمایید و گزینه "ورود" را انتخاب نمایید.
 • مرحله 4

  تعیین رمز عبور

  مرحله 4

  تعیین رمز عبور

  گام چهارم و نهایی برای انجام ثبت نام، تعیین رمز عبور میباشد. بدین منظور میبایست رمز عبور مدنظر دارنده کارت اعتباری در فیلد "رمز عبور" و "تکرار رمز عبور" وارد شده و نهایتاً گزینه "ادامه ثبت نام" انتخاب شود. نکته3 -رمز عبور میبایست حداقل شامل 8 کاراکتر باشد
 • مرحله 3

  وارد کردن شناسه

  مرحله 3

  وارد کردن شناسه

  گام سوم برای انجام ثبت نام، وارد نمودن شناسه ارسال شده توسط شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا از طریق پیامک به دارنده کارت اعتباری میباشد. بنابراین دارنده کارت اعتباری میبایست پس از دریافت شناسه، نسبت به وارد نمودن آن در قسمت مربوطه نشان داده شده در شکل روبرو و انتخاب گزینه "ادامه ثبت نام" اقدام نماید. نکته2 -لازم به ذکر است اعتبار شناسه ارسالی به دارنده کارت اعتباری از لحظه ارسال به مدت 2 ساعت میباشد. بدیهی است پس از گذشت مدت مذکور، اعتبار شناسه ارسالی منقضی شده و دارنده کارت اعتباری میبایست مجدداً نسبت به پیمودن مسیر ثبت نام اقدام نمود
 • مرحله 2

  ثبت کد ملی و تلفن همراه

  مرحله 2

  ثبت کد ملی و تلفن همراه

  گام دوم برای انجام ثبت نام، ثبت کد ملی و شماره تلفن همراه دارنده کارت اعتباری میباشد. بدین منظور میبایست کد ملی و همچنین شماره تلفن همراه دارنده کارت اعتباری در قسمتهای مربوطه به شکل روبرو وارد شده و سپس گزینه "ادامه ثبت نام" انتخاب شود. نکته1 -چنانچه کد ملی دارنده کارت اعتباری با عدد صفر آغاز شود، میبایست عدد صفر نیز در قسمت مربوط به وارد کردن کد ملی، وارد شود.
 • مرحله 1

  ثبت شماره کارت اعتباری

  مرحله 1

  ثبت شماره کارت اعتباری

  گام اول برای انجام ثبت نام، ثبت شماره کارت اعتباری میباشد. بدین منظور میبایست شماره کارت اعتباری در قسمت مربوطه )شکل شماره 4 )وارد شده و سپس گزینه "ادامه ثبت نام" انتخاب شود
 • مرحله 3

  تعیین رمز عبور

  مرحله 3

  تعیین رمز عبور

  گام آخر و نهایی برای بازیابی رمز عبور، تعیین رمز عبور میباشد. بدین منظور میبایست رمز عبور مورد نظر دارنده کارت اعتباری در فیلد "رمز عبور" و "تکرار رمز عبور" وارد شده و نهایتاً گزینه "ادامه رمز عبور" انتخاب شود.
  نکته4 -رمز عبور میبایست حداقل شامل 8 کاراکتر باشد
 • مرحله 2

  وارد نمودن شناسه

  مرحله 2

  وارد نمودن شناسه

  برای بازیابی رمز عبور، وارد نمودن شناسه ارسال شده از طریق پیامک به تلفن همراه دارنده کارت اعتباری میباشد. بدین منظور میبایست شناسه ارسالی در فیلد "وارد کردن شناسه" در قسمت مربوطه وارد شود.
 • مرحله 1

  وارد نمودن شماره کارت

  مرحله 1

  وارد نمودن شماره کارت

  برای بازیابی رمز عبور، وارد نمودن شماره کارت اعتباری میباشد. بدین منظور میبایست شماره کارت اعتباری در فیلد "شماره کارت" وارد شده و نهایتاً گزینه "ادامه رمز عبور" انتخاب شود
 • لیست پرداخت ها

  لیست پرداخت ها


  با استفاده از بخش "لیست پرداختها" امکان مشاهده 14 پرداخت اخیر توسط دارنده کارت اعتباری پرداخت از درگاه های مختلف اعم از سایت شرکت، ATM و مراجعه حضوری به شعب بانک ملی ایران وجود دارد.
  نمونه لیست پرداختها در شکل روبرو نشان داده شده است.
  نکته2 -پرداختهایی که از طریق سایت شرکت انجام میشوند، ابتدا در ستون "وضعیت" لیست پرداختها وضعیت "در انتظار تایید مالی" نمایش داده میشود و پس از گذشت حداکثر 90 دقیقه به وضعیت "تایید شده" تغییر مییابند.
  نکته3 -پرداختهایی که از طریق شعب و ATM انجام میشوند حداکثر تا پایان روز در لیست پرداختها قابل مشاهده میباشند.
 • لیست صورتحساب ها

  لیست صورتحساب ها


  از طریق بخش "لیست صورتحساب ها" مشاهده شش صورتحساب اخیر صادره برای دارنده کارت، امکانپذیر میباشد. نمونه لیست صورتحسابها در شکل روبرو نمایش داده شده است.
 • صفحه دارندگان کارت

  صفحه دارندگان کارت

  دارندگان کارت اعتباری بانک ملی ایران

  دارندگان کارت اعتباری بانک ملی ایران میتوانند از طریق مراجعه به صفحه دارندگان کارت نسبت به انجام برخی عملیاتهای مربوط به کارت اعتباری اعم از اخذ صورتحساب، پرداخت صورتحساب و همچنین کسب اطلاعاتی مانند میزان کل بدهی و نظایر آن اقدام نماید. در ادامه به تشریح هر یک از قسمتهای موجود در صفحه دارندگان کارت نشان داده شده در شکل روبرو پرداخته میشود.

  1 - راهنما
  در این قسمت راهنمای صورتحساب به تفکیک هر عنوان قابل مشاهده میباشد.

  2 -صفحه اصلی
  پس از ورود به هر قسمت صفحه دارندگان کارت، میتوان از طریق گزینه "صفحه اصلی" نسبت به بازگشت به صفحه اصلی دارندگان کارت شکل روبرو اقدام نمود.

  3 -ويرايش اطلاعات کاربری
  درخواست ویرایش برخی از اطلاعات کاربری دارندگان کارت اعتباری از طریق بخش "ویرایش اطلاعات کاربری" امکانپذیر میباشد. دارنده کارت اعتباری میتواند با استفاده از این بخش نسبت به ارایه درخواست در خصوص تغییر نشانی صندوق پست الکترونیکی ایمیل و همچنین شماره تلفن همراه اقدام نماید.

  4 -تغییر رمز عبور
  به منظور تغییر رمز عبور برای ورود به صفحه دارندگان کارت میتوان از گزینه "تغییر رمز عبور" استفاده نمود.

  5 -مبلغ قابل پرداخت تاکنون
  میزان کل بدهی سر رسید شده دارنده کارت اعتباری تا زمان حال در این قسمت نمایش داده میشود. مبلغ مذکور شامل اقساط سر رسید شده اعم از اصل قسط، سود قسط و وجه التزام احتمالی و سود دوره خرید پرداخت نشده میباشد.
  نکته5 -خرید طی دوره به علت عدم تعیین تکلیف در قسمت "مبلغ قابل پرداخت تاکنون" محاسبه نخواهد شد.

  6 -کل بدهی
  کل بدهی دارنده کارت اعتباری شامل مجموع اقساط سررسید نشده و مبالغ قابل پرداخت تاکنون میباشد.

  نکته6 -خرید طی دوره به علت عدم تعیین تکلیف در قسمت "کل بدهی" محاسبه نخواهد شد.
  نکته7 -مبلغ بدهی کل نمایش داده شده در این قسمت مبالغ خریدهای انجام شده پس از صدور آخرین
  صورتحساب، سود دوره خرید مربوطه به علت عدم صدور صورتحساب جدید و همچنین مبلغ خریدهای انجام شده در طی دوره قبل دوره مربوط به آخرین صورتحساب صادره را به علت عدم تعیین تکلیف شامل نمیشود.
  7 -پرداخت صورتحساب
  دارنده کارت اعتباری پس از صدور صورتحساب میتواند از طریق بخش "پرداخت صورتحساب" نسبت به پرداخت مبلغ صورتحساب اقدام نماید.

  8 -پرداخت کل بدهی
  دارندگان کارت اعتباری بانک ملی ایران برای پرداخت کل بدهی میتوانند از طریق بخش "پرداخت کل بدهی" اقدام نمایند.
  نکته8 -مبلغ نمایش داده شده در قسمت "کل بدهی قابل پرداخت" با احتساب تخفیف به علت تسویه زودتر از موعد محاسبه شده است.
  نکته9 -پرداخت انجام شده زمانی شامل تخفیف خواهد شد که مبلغ پرداختی دقیقاً برابر با مبلغ کل بدهی قابل پرداخت باشد.
  نکته10 -مبلغ بدهی کل نمایش داده شده در قسمت "کل بدهی قابل پرداخت" شامل مبالغ خریدهای انجام شده پس از صدور آخرین صورتحساب و سود دوره خرید مربوطه نمیباشد.
  نکته11 -مبلغ قابل پرداخت در این قسمت غیرقابل ویرایش میباشد.

  9 -پرداخت مبلغ دلخواه
  دارندگان کارت اعتباری به منظور پرداخت مبالغ دلخواه میتوانند از طریق بخش "پرداخت مبلغ دلخواه" اقدام نمایند.
  نکته12 -در صورت پرداخت مبالغ مربوط به اقساط سررسید نشده، هیچگونه تخفیفی برای دارنده کارت اعتباری منظور نخواهد شد.
  نکته13 -حداقل مبلغ قابل پرداخت در این قسمت مینیموم مبلغ "قابل پرداخت تاکنون" و مبلغ "100,000,000" ریال میباشد. همچنین حداکثر مبلغ قابل پرداخت برابر با مبلغ "کل بدهی قابل پرداخت" میباشد.

  10 -آخرين صورتحساب صادر شده
  دارندگان کارت اعتباری بانک ملی ایران میتوانند از طریق گزینه "آخرین صورتحساب صادر شده" نسبت به اخذ آخرین صورتحساب صادره اقدام نمایند.
  نکته14 -امکان دریافت آخرین صورتحساب صادره با فرمت PDF در این بخش امکانپذیر است.
  نکته15 -دارنده کارت اعتباری میتواند با دریافت هر صورتحساب، ریز تراکنشهای مربوط به دوره صورتحساب را مشاهده نماید.