صورتحساب کارت اعتباری بانک ملی ایران

(گروه پرونده کارت اعتباری مرابحه طلایی)


مشخصات دارنده کارت

نام : حسن نام خانوادگی : صابری
مبلغ اعتبار : 500,000,000
شماره مشتری : 123456789 شماره کارت : 6073675369845211 کد پستی : 0000000000

مشخصات صورت حساب

شماره صورتحساب : 1-54568786-1
تاریخ صدور صورتحساب : 1395/08/13
دوره صورتحساب از تاریخ : 1395/07/13
دوره صورتحساب تا تاریخ : 1395/08/12
نرخ سود تسهیلات : 18%
مانده اعتبار : 0
مهلت پرداخت : 1395/08/19

عملکرد دوره جاری

جمع خرید طی دوره سود دوره جمع کارمزد تخفیفات پرداخت طی دوره بدهی دوره
500,000,000
6,410,959
5,000,000
0
0
511,410,959

عملکرد دوره های قبل


مبلغ قسط سررسید شده مبلغ قسط سررسید گذشته وجه التزام مانده بدهی
0
مجموع اقساطی را نشان می دهد که خرید های آن در طی دوره های قبل به اقساط تبدیل شده و در این صورتحساب موعد اقساط آن فراررسیده است
0
مجموع اقساط را نشان می دهد که در طی دوره های قبل سررسید شده و توسط دارنده کارت پرداخت نشده است
0

در صورتی که دارنده کارت در سررسید­های مقرر، نسبت به تسویه بدهی های سررسید شده اقدام ننماید، از تاریخ سررسید اقساط تا تاریخ پرداخت بدهی، جریمه ای با عنوان وجه التزام برای دارنده کارت در نظر گرفته می شود.

0
مجموع " مبلغ سررسید شده"،" مبلغ قسط سررسید گذشته" و " وجه التزام"


روش پرداخت صورتحساب

نحوه پرداخت تعداد اقساط جمع خرید طی دوره جمع کارمزد سود دوره قسط این دوره سود تسهیلات بدهی از قبل مبلغ قابل پرداخت تاریخ سررسید
یکجا پرداخت
در این حالت دارنده کارت می بایست در پایان دوره تنفس نسبت به پرداخت یکجای اعتبار مصرفی،سود دوره،کارمزد(درصورت وجود)، و سود تسهیلات اقدام نماید. سود تسهیلات در یکجا پرداخت، سود روز شمار 7 روزه دوره تنفس می باشد.
0
500,000,000
منظور مبلغ کل خرید در طول دوره 30 روزه می باشد
5,000,000
1% اعتبار تخصیصی + کارمزد مانده گیری
6,410,959
مجموع سود روز شمار محاسبه شده به ازای هر خرید از زمان انجام تراکنش تا زمان صدور صورتحساب
501,726,028
مبلغ قسط ماهانه با توجه به نحوه پرداخت انتخابی توسط دارنده کارت را نشان می دهد
1,726,028
بر اساس فرمول pmt نرخ سود عقود مشارکتی و طبق اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا در حال حاضر 18 % می باشد.
0
منظور مبلغ بدهی های پرداخت نشده دوره های قبل می باشد
513,136,987
مبلغ قابل پرداخت با توجه به نحوه پرداخت انتخاب شده توسط دارنده کارت را نشان می دهد
1395/08/19
آخرین مهلت به منظور پرداخت اولین قسط را نشان می دهد
6 قسط
در صورتی که دارنده کارت روش پرداخت اقساطی را انتخاب نماید، در این صورتحساب می بایست سود دوره خرید و کارمزد (در صورت وجود) را پرداخت نموده و شروع اقساط از ماه آینده خواهد بود
6 500,000,000 5,000,000 6,410,959 87,762,608 26,575,644 0
11,410,959
این مبلغ در روش پرداخت اقساطی در ماه اول فقط شامل کارمزد و سود دوره می باشد لذا در ماه اول مبلغ برای کلیه اقساط یکسان است
1395/09/19
12 قسط 12 500,000,000 5,000,000 6,410,959 45,839,997 50,079,958 0 11,410,959 1395/09/19
24 قسط 24 500,000,000 5,000,000 6,410,959 24,962,051 99,089,224 0 11,410,959 1395/09/19
36 قسط 36 500,000,000 5,000,000 6,410,959 18,076,198 150,743,120 0 11,410,959 1395/09/19

ریز تراکنش ها

ردیف تاریخ ساعت شماره پیگیری تراکنش شرح مبلغ
1 1395/07/12 13:55:54 ----
حق اشتراک پرونده کارت اعتباری
مبلغی که مشتری بابت کارمزد پرداخت می نماید
5,000,000
2 1395/07/17 18:12:45 1234567
تسویه از حساب واسط
مبلغی که مشتری بابت اقساط پرداخت می نماید
11,410,959