شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا (سهامی خاص) در تاریخ1391/08/07 به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مورخ 1393/06/19 هیات مدیره محترم بانک ملی ایران به عنوان متولی ارائه خدمات و گسترش کارت اعتباری بانک ملی ایران تعیین گردیده است.

"سیستم جامع مدیریت کارت اعتباری" شرکت در مهرماه 1394 با صدور اولین سری کارت های اعتباری عملیاتی گردیده است.


هیات مدیره و مدیر عامل
۱جناب آقای مهدی تکبیریرییس هیئت مدیره
۲جناب آقای دکتر ابوالقاسم عربیوننایب رئیس هیئت مدیره
۳جناب آقای مجید شکوهیعضو هیئت مدیره و مدیرعامل