• مبلغ اعتبار : 10 الی 100 میلیون ریال (با ضرایب 10 میلیون ریال)

 • مدت اعتبار: 1 سال پس از تاریخ صدور کارت

 • حق اشتراک و تجدید سالانه تا سقف50میلیون ریال : 1% اعتبار تخصیصی

 • حق اشتراک و تجدید سالانه تا سقف100میلیونریال : 2% اعتبار تخصیصی

 • کارمزد تعویض و صدور مجدد کارت(در صورت مفقودی و سرقت): 50000ریال

برای دریافت کارت های یاد شده دارا بودن یکی از انواع حساب های قرض الحسنه جاری با گردش مستمرحداقل شش ماه، ماهانه به میزان10میلیون ریال یا دارندگان حساب­های کوتاه مدت و پس انداز قرض الحسنه با میانگین مانده شش ماهه10میلیون ریال الزامی می­باشد.

بازپرداخت بدهی:

در صورتی که مشتریان نسبت به پرداخت بدهی (مجموع خریدهای طی دوره یک ماهه) به هر مبلغی اعم از کل اعتبار استفاده شده و یا قسمتی از آن درمهلت پرداخت به صورت یکجا اقدام نمایند، بدهی پرداخت شده مشمول هیچ­گونه سودینمی­شود. بدیهی است در صورت انتخاب پرداخت اقساطی بلند مدت (حداکثر12ماه) در اقساط (12،9،6،3) بدهی دارنده کارت مشمول نرخ سود20­% خواهد گردید.

شرایط دریافت کارت

 1. داشتن حداقل 18 سال تمام

 2. دارا بودن یکی از انواع حساب های قرض الحسنه جاری با گردش مستمر حداقل شش ماه، ماهانه به میزان 10 میلیون ریال یا دارندگان حساب¬های کوتاه مدت و پس انداز قرض الحسنه با میانگین مانده شش ماهه 10 میلیون ریال در بانک ملی ایران

 3. عدم سابقه چک برگشتی نزد شبکه بانکی کشور

 4. عدم بدهی معوق

 5. ارائه درخواست کتبی به شعبه

 6. ارائه مدارک شناسایی و کارت ملی به شعبه

 7. ارائه مدرک شغلی دال بر اشتغال و میزان درآمد

 8. عقد قرارداد لازم الاجرا با امضا متقاضی و ارائه چک به مبلغ اصل و سود

 

* این محصول در حال حاضر صادر نمی گردد *