بانک ملی ایران محصول کارت اعتباری خود را بر اساس آخرین دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی (به شماره 111364/94 مورخ 04/05/94) بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نموده است. منظور از کارت اعتباری بانک ملی ایران، کارتی است الکترونیکی که دارندة آن مي­تواند از محل اعتبار تخصيص يافته در حساب كارت توسط بانك به منظور خريد كالا و خدمات از پذيرندگان ‌كارت تا سقف اعتبار بر اساس ضوابط و مقررات و با رعايت مفاد و شرايط تعریف شده در قرارداد مربوطه استفاده نماید. 

جزئیات و مشخصات کارت اعتباری بانک ملی ایران به ترتیب زیر است:

 • سقف اعتبار

حداکثر اعتباری است که بانک به دارنده کارت تخصیص می­دهد تا در چهارچوب قرارداد فی ما بین، برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در قالب عقد مرابحه مورد استفاده قرار گیرد.

 • اعتبار مصرفی

مبلغ استفاده شده از اعتبار کارت طی دوره مصرف توسط دارنده کارت، اعتبار مصرفی نام دارد.

 • دوره مصرف یا دوره خرید

بازه­های زمانی یک ماهه (به جز کارت اعتباری خرید کالای ایرانی) از تاریخ صدورکارت است که به میزان استفاده دارنده کارت از اعتبار تخصیصی، در پایان دوره صورتحساب آن صادر می­گردد.

 • مانده کارت

میزان اعتبار مصرف نشده در کارت، مانده کارت می باشد.

 • اعتبارگردشی

منظور از اعتبارگردشی، مبلغی از صورتحساب پرداخت شده توسط دارنده کارت است که پس از کسر کارمزد، سود یا وجه التزام مربوطه، به عنوان اصل مبلغ اعتبار مصرفی محاسبه شده و مجددا در کارت تجدید (شارژ) می­شود. شارژ کارت اعتباری پس از پرداخت صورتحساب تا مدت اعتبار کارت برقرار خواهد بود.

 • مدت اعتبار

مدتی است که دارنده کارت، می­تواند از اعتبار کارت استفاده نماید.

 • صورتحساب

اعلامیه ­ای است که بانک به صورت ماهانه (به جز کارت اعتباری خرید کالای ایرانی) از تاریخ صدورکارت برای دارنده کارت صادر و ارسال می­نماید. در هر صورتحساب اطلاعات راجع به مشخصات مشتری، سقف اعتبار، بازه خرید، ریز تراکنش­های مصرف اعتبار، جمع اعتبار مصرفی، سود اعتبار مصرفی، وجه التزام احتمالی، مانده اعتبار، مهلت پرداخت و ... درج می­گردد.

 • مهلت پرداخت

مهلت مشخص تقویمی (پنج روز) از تاریخ صدور صورتحساب است که دارنده کارت می­بایست پس از تایید و تعیین روش پرداخت صورتحساب (یکجا یا اقساطی)، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

 

 

 • شرایط دریافت کارت و هزینه های مربوط

 

 • داشتن حداقل 18 سال تمام

 • دارابودن یکی از انواع حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سیبا جهت اتصال به کارت اعتباری

 • عدم سابقه چک برگشتی نزد شبکه بانکی کشور

 • عدم بدهی معوق

 • ارائه درخواست کتبی به شعبه

 • ارائه مدارک شناسایی و کارت ملی به شعبه

 • ارائه مدارک شغلی دال بر اشتغال و میزان درآمد

 • ارائه تضمینات یا وثایق مورد قبول بانک

 • جهت صدور کارت اعتباری برای کارکنان دولت و حقوق بگیران، معرفی حساب واریز حقوق، به عنوان حساب ترجیحی جهت برداشت بدهی به صورت سیستمی الزامی است.

 • در حال حاضر کارت اعتباری برای اشخاص حقوقی صادر نمی گردد.

 

 • کارمزد صدور و تجدید سالیانه : 2% اعتبار تخصیصی

 • کارمزد تعویض و صدور مجدد ( در صورت مفقودی و سرقت ) : 50,000ریال

 

 • روش محاسبه سود

سود تسهیلات اعطایی کارت های یاد شده (به جز کارت اعتباری خرید کالای ایرانی) بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (عقد مبادله­ایی مرابحه) که اکنون سالانه 20% می­باشد، محاسبه می­گردد. این سود شامل دوره خرید و تقسیط است.

در زمان استفاده از کارت و متناسب با مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا پایان دوره تنفس برای تسویه صورتحساب یک قسطه در قالب تسهیلات مرابحه کوتاه مدت و پرداخت اقساطی در قالب تسهیلات مرابحه بلند مدت اقساطی با حق انتخاب دارنده کارت ، سود محاسبه و در صورتحساب دارنده کارت درج می­گردد.

نکته: دارنده کارت پس از صدور صورتحساب موظف است ظرف مدت 5 روز تقویمی (مهلت پرداخت) نسبت به تعیین تکلیف (انتخاب پرداخت یک قسطه یا انتخاب پرداخت اقساطی) آن اقدام نموده و مبلغ مربوطه را پرداخت نماید. قابل ذکر است که سر­رسید پرداخت صورتحساب (اعم از پرداخت به صورت یکجا یا اقساطی) پایان مهلت پرداخت (5 روز پس از تاریخ صدور صورتحساب) همان ماه خواهد بود.

چنانچه دارنده کارت ظرف مدت دوره تنفس نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب روش پرداخت اقدام نکند، به منظور جلوگیری از تعلق جریمه و وجه التزام به کل بدهی دارنده کارت، سیستم به صورت خودکار بدهی دارنده­کارت را به میزان حداکثر اقساط ممکن به تسهیلات مرابحه کوتاه مدت یا بلند مدت تبدیل می­نماید.

در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یاد شده در سر رسید های مقرر، مبلغی به عنوان وجه التزام بر اساس دستورالعمل­های جاری بانک ملی ایران و متناسب با مبلغ بدهی و مدت تاخیر به مانده تسهیلات تعلق می­گیرد.

 

 • روش بازپرداخت بدهی

بازپرداخت بدهی کارت اعتباری تعریف شده در سیستم کارت اعتباری با قابلیت پرداخت یک قسطه در قالب تسهیلات مرابحه کوتاه مدت و پرداخت اقساطی (حداکثر چهار انتخاب از بازه های18،12،6،3و24 ماهه بر اساس اعتبار مصرفی) در قالب تسهیلات مرابحه بلند مدت اقساطی با حق انتخاب دارنده کارت در هر صورت حساب امکان پذیر می باشد. مجموع خریدهای دارنده کارت در طی دوره یک ماهه (صورت حساب ماهیانه) یک فقره تسهیلات محسوب می شود. دارنده کارت پس از صدور صورت حساب موظف است ظرف مدت 5 روز (دوره تنفس) نسبت به تعیین تکلیف (انتخاب پرداخت یک قسطه یا انتخاب پرداخت اقساطی به ترتیب بازه های فوق الذکر) آن اقدام نموده و مبلغ مربوطه را پرداخت نماید.

چنانچه دارنده کارت ظرف مدت دوره تنفس نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب روش پرداخت اقدام نکند، سیستم به صورت خودکار بدهی دارنده کارت را به میزان حداکثر اقساط ممکن به تسهیلات مرابحه کوتاه مدت یا بلند مدت تبدیل می نماید.

در صورتی که دارنده کارت پرداخت اقساطی را انتخاب نماید، سر رسید اولین قسط، دوره تنفس همان ماه خواهد بود.

جدول تبدیل بدهی به تسهیلات بلند مدت اقساطی به ترتیب زیر است:

مبلغ اعتبار تخصیصی ( به ریال )

حداکثر اقساط بازپرداخت تسهیلات

ده میلیون

شش قسطه

بیست میلیون

دوازده قسطه

سی میلیون

هجده قسطه

چهل میلیون و پنجاه میلیون

بیست و چهار قسطه

 

چنانچه دارنده کارت قبل از سررسید تسهیلات نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقی مانده تا سر رسید سود محاسبه شده تسهیلات تعدیل و به دارنده کارت تخفیف لازم اعطا می گردد.

 

 • صدور و ارسال صورتحساب

صورتحساب به دو روش در اختیار مشتری (دارنده کارت) قرار می گیرد:

الف) ارسال به پست الکترونیک (ایمیل) معرفی شده از سوی مشتری

ب) مراجعه به نشانی اینترنتیwww.bmicc.ir و همچنین از لینک آدرس مذکور در وب سایت بانک ملی ایران (www.bmi.ir)

ج) با مراجعه به شعب بانک و پس از احراز هویت دریافت صورتحساب امکان پذیر می باشد.

 

 • نحوه پرداخت صورت حساب

دارندگان کارت می توانند نسبت به پرادخت بدهی از طریق زیر اقدام نمایند:

مراجعه دارنده کارت به وب سایت شرکت پیشگامان پویا به نشانی www.bmicc.ir قسمت پرداخت صورتحساب و همچنین لینک نشانی مذکور در وب سایت بانک ملی ایران www.bmi.ir

 

 

 • نکات بسیار مهم

 

 • دارنده کارت مکلف است چنانچه صورتحساب را تا 3 روز پس از پایان هر دوره (یک ماه پس از تاریخ صدور کارت) دریافت نکرده باشد، مراتب را شخصا از نزدیک ترین شعبه بانک ملی ایران و یا مرکز تماس شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا به شماره تلفن 43087-021 پیگیری نماید .

 • مهلت اعتراض به صورتحساب، حداکثر 3 روز پس از صدور صورتحساب می­باشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخ گویی به دارنده کارت حداکثر ظرف 2 روز کاری انجام می­پذیرد.

 • چنانچه بانک، اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند، موظف است صورت حساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. مشتری متعهد است در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی مطابق با صورت حساب اقدام و در صورت تایید اعتراض علاوه بر اصلاح صورت حساب در دوره آتی، مبالغ مورد اعتراض به حساب ایشان واریز می­گردد.

 • چنانچه مطالبات بانک ظرف مدت 2 ماه پس از تاریخ سر رسید تسهیلات، وصول نشود، کارت موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق در آمده و بانک مراتب را به دارنده کارت اعلام می نماید.

 • در صورتی که حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از سر رسید تسهیلات، مطالبات بانک از دارنده کارت وصول نشود، کارت ابطال و انجام اقدامات مقتضی به منظور وصول مطالبات صورت می پذیرد.

 • در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در موارد بالا، کارت 3 بار مسدود شود، کارت ابطال و انجام اقدامات مقتضی به منظور وصول مطالبات صورت می پذیرد.

 • بانک می­تواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت 6 ماه از کارت اعتباری، مطابق مفاد قرارداد، نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت اقدام نماید.

 • اعطای مجدد کارت، پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت، منوط به سپری شدن 2 ماه در مورد کارت های مسدودی و 2 سال در مورد کارت های ابطال شده می باشد.

 • از قرار دادن کارت در مجاورت حرارت و اجسام مغناطیسی خودداری فرمایید.

 

 

نحوه دریافت کارت اعتباری بانک ملی ایران

متقاضیان کارت اعتباری بانک ملی ایران درخواست خود را به دو صورت انفرادی و گروهی می توانند به بانک ملی ایران اعلام نمایند:

 • درخواست کارت به صورت انفرادی :

  متقاضی می تواند به کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور مراجعه نماید و در صورت داشتن شرایط لازم که در قسمت شرایط دریافت کارت به صورت کامل توضیح داده شده است، درخواست صدور کارت نماید

 • درخواست کارت به صورت گروهی :

  سازمان ها ، شرکتها و صندوق های بازنشستگی که حقوق پرسنل خود را نزد بانک ملی ایران واریز مینمایند جهت رفاه حال پرسنل خود میتوانند با انعقاد قرارداد گروهی با بانک ملی ایران، امکان دریافت کارت با شرایط ساده و در کوتاهترین زمان را فراهم آورند . به این منظور از یکی از طریق زیر میتوانند اقدام نمایند :

  • از طریق ارتباط با شعبه بانک ملی ایران که حساب سازمان نزد آن می باشد.
  • از طریق ارتباط با اداره کل بازاریابی بانک ملی ایران به آدرس : خ فردوسی ، روبروی ، سفارت آلمان ادارات مرکزی بانک ملی ساختمان شماره 3 تلفن :60992699-021
  • از طریق ارتباط با واحد توسعه بازار شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا به آدرس و شماره تماس مندرج در قسمت تماس با ما سایت

 • نکات امنیتی

 • دارنده کارت اعتباری بایستی مشخصات خود را با مندرجات روی کارت و ضمائم آن کنترل نماید.

 • فعال شدن کارت منوط به دریافت کارت توسط متقاضی و ارائه رسید تحویل آن می باشد.

 • دارنده کارت می بایست هرگونه تغییر در نشانی محل سکونت و یا تلفن تماس خود را به واحد ارتباط با مشتریان و یا شعب بانک ملی ایران و یا از طریق سایت این شرکتwww.bmicc.ir اطلاع دهد.

 • دارنده کارت و رمز مالک آن شناخته می شود همواره کارت و رمز را جداگانه نگهداری نموده و هیچگاه آن را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهید و در صورت سرقت و یا مفقود شدن آنها مراتب را در اسرع وقت به واحد ارتباط با مشتریان اطلاع دهید.

 • در صورت ورود اشتباه رمز بر روی دستگاه های کارتخوان بیش از 3 مرتبه کارت غیر فعال شده و فعال نمودن مجدد آن منوط به طی کردن مراحل اداری مربوطه می باشد.

 • چنانچه احتمال می­دهید ممکن است رمز کارت شما در اختیار دیگران قرار گرفته باشد، برای اطمینان از اینکه کارت شما مورد سوء­استفاده دیگران قرار نگیرد، سریعا به یکی از دستگاه­های خودپرداز بانک ملی ایران مراجعه و رمز کارت خود را تغییر دهید.