• مبلغ اعتبار : 20 الی 60 میلیون ریال

  • مدت اعتبار: 3 ماهه از تاریخ صدور کارت

  • مدت انقضا: 3 ماهه از تاریخ صدور کارت

  • کارمزد صدور، تعویض و صدور مجدد کارت(در صورت مفقودی و سرقت): 50000ریال


منظور از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، کارتی است الکترونیکی که دارندة آن مي­تواند از محل اعتبار تخصيص يافته در حساب كارت توسط بانك، به منظور خريد از مراکز خرید کالاهای با­دوام مصرفی ایرانی (تولید داخل) که سیاهه آنها توسطوزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام گردیده، تا سقف اعتبار تعیین شده بر اساس ضوابط و مقررات و با رعايت مفاد و شرايط تعریف شده در قرارداد مربوطه استفاده نماید.

این کارت بصورت قراردادگروهی و صرفا برایکارکنان آموزش و پرورش که دارای حقوق ماهیانه کمتر از15میلیون ریال می­باشد و از طریق سازمان یاد شده معرفی شده اند صادر می­گردد. همچنین کارت­های مذکور قابلیت استفاده مجدد واختصاص اعتبار گردشی را ندارد.

قابل ذکر است که امکان خرید هیچ گونه کالا یا خدمات خارج از فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این کارت میسر نمی­باشد.

حداقل میزان اعتبار تخصیصی کارت های یاد شده20میلیون ریال و حداکثر اعتبار قابل تخصیص به این نوع کارت ها برای کارکنان آموزش و پرورش معادل60میلیون ریال( حداکثر معادل چهار برابر حقوق و مزایای ماهانه آنها ) تعیین می­گردد.

دوره مصرف کارت های یاد شده بازه­ زمانی3ماهه ازتاریخ صدورکارت است که به میزان استفاده دارنده کارت از اعتبار تخصیصی، در پایان دوره صورتحساب آن صادر می­گردد .باید توجه داشت در کارت مذکور پس از اتمام مهلت یاد شده امکان استفاده از اعتبار میسر نمی­باشد، حتی اگر تمامی اعتبار کارت مصرف نشده باشد.

 

برگه اقساط کارت های یاد شده اعلامیه­ای است که بانک 3 ماه پس از تاریخ صدورکارت برای دارنده­کارت صادر و ارسال می­نماید. دربرگه اقساط اطلاعات راجع به مشخصات مشتری، سقف اعتبار، بازه خرید، ریز تراکنش­های مصرف اعتبار، جمع اعتبار مصرفی، مبلغ قابل پرداخت، مهلت پرداخت و ... درج می­گردد.

در کارت خرید اعتباری کالای ایرانی بازپرداخت تسهیلات اعطایی دوساله (24 ماهه) تعیین شده استوسود تسهیلات اعطایی کارت های یاد شده 12%از زمان خرید کالای ایرانی محاسبه می­گردد.


شرایط دریافت کارت

  1. ارائه درخواست سازمان آموزش و پرورش به شعب و یا اداره بازاریابی بانک ملی ایران

  2. دارابودن یکی از انواع حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در بانک ملی ایران

  3. عدم سابقه چک برگشتی متقاضیان نزد شبکه بانکی کشور

  4. عدم بدهی معوق متقاضیان

  5. ارائه مدارک شناسایی و کارت ملی متقاضیان به شع